menü    videók      
Mit tanulnál?
Keresés:
videót kérek belépés regisztráció
 Termék tesztek, hírek, bemutatók  ✦  mobilok, okosórák, médialejátszók, stb.  ✦  kattints ide!
Adatvédelmi és GDPR elveink

A videotanfolyam.hu üzemeltetője (Visionray Bt., mint Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Visionray Bt. (mint adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak. Visionray Bt. csak olyan adatokat kezel, amelyek kezeléséhez a felhasználó előzetesen hozzájárult és ami a videotanfolyam.hu weboldal szolgáltatásaihoz technikailag szükséges, vagy amit a törvény előír.

Videotanfolyam.hu a látogatóinak egy rövidített, érthető változatot is kínál az érthetőség érdekében. Ez ide kattintva érhető el.

Bevezetés

Visionray Bt. (székhelye: 8100 Várpalota, Szabolcska utca 65. 3. em. 11., a továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A https://videotanfolyam.hu címen megtalálható weboldallal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://videotanfolyam.hu/adatvedelmi_elveink címen.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
Szolgáltató bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 2. 2016/679. EU Rendelet (GDPR)

Definíciók

 1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 14. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

Alapelvek a Szolgáltató adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

A videotanfolyam.hu által gyűjtött adatok

Általános használat regisztráció nélkül

A videotanfolyam.hu weboldal használata, tartalmainak elérése korlátozottan lehetséges regisztráció nélkül is.

Ilyenkor (és általánosan minden esetben) az alábbi adatok kerülnek begyűjtésre, illetve cookie kerül tárolásra a felhasználó számítógépén, eszközén:

 • statisztikai adatok névtelenül: utolsó látogatás dátuma, látogató IP címe, látogató eszközének technikai jellemzői
 • Google Analytics által begyűjtött statisztikai adatok (lásd lentebb a "Külső szolgáltatók adatfelvétele a weboldalon" részben)
 • OneSignal által begyűjtött statisztikai adatok (lásd lentebb a "Külső szolgáltatók adatfelvétele a weboldalon" részben)
 • Facebook által begyűjtött adatok (lásd lentebb a "Külső szolgáltatók adatfelvétele a weboldalon" részben)
 • munkamenet azonosítót tartalmazó cookie
 • alapvető működéshez kapcsolódó információkat tároló cookie (cookie üzenetet elolvasta a látogató, ajánlatokat tartalmazó üzeneteket bezárta-e a látogató)

Regisztráció

A videotanfolyam.hu-ra történő regisztráció során az alábbi adatok kerülnek begyűjtésre és tárolásra a regisztráció törléséig:

 • felhasználónév
 • email cím
 • jelszó

Hírlevél feliratkozás

A videotanfolyam.hu-n történő hírlevél feliratkozás során az alábbi adatok kerülnek begyűjtésre és tárolásra a feliratkozás törléséig:

 • név
 • email cím

Kapcsolatfelvétel

A név, email cím és az üzenet elküldésével a weboldalon található űrlap segítségével, vagy email útján lehetőség van a szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel.

A videotanfolyam.hu-val történő kapcsolatfelvétel során az alábbi adatok kerülnek begyűjtésre és tárolásra a szükséges ideig:

 • név
 • email cím
 • telefonszám

Videó kérése

A videotanfolyam.hu-val történő videó kérés során az alábbi adatok kerülnek begyűjtésre és tárolásra a szükséges ideig:

 • név
 • email cím

Vásárlás, megrendelés

A videotanfolyam.hu-n történő vásárlás során az alábbi adatok kerülnek begyűjtésre és tárolásra:

 • név
 • cím
 • email cím
 • telefonszám
 • adószám (cég, vállalkozás esetén)

Cookie

A cookie (magyarban: süti) egy nagyon kis méretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz (tehát egyszerű szöveget) és a böngészők tárolják. Cookie-t szinte minden weboldal használ, szükséges számos weboldal funkcióhoz, például a bejelentkezéshez vagy a vásárlási folyamathoz.

Videotanfolyam.hu weboldal szolgáltatásai biztosításához cookie-kat használ. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Adattovábbítások

Szolgáltató bizonyos esetekben egyes adatokat harmadik fél részére továbbít. Szolgáltatónak harmadik fél által tárolt adatok felett nincs felügyelete, a tárolt adatokról, tárolási formáról és a tárolás időtartamáról harmadik fél dönt.

Szolgáltató az alábbi esetekben továbbít adatokat:

Vásárlás videotanfolyam.hu weboldalon

A vásárlást követő kiszállítás során Szolgáltató partnerei: A továbított adatok köre:
 • név
 • cím
 • email cím
 • telefonszám

Számlázás

Szolgáltató a számlázáshoz harmadik fél szolgáltatását veszi igénybe: https://www.szamlazz.hu

A továbított adatok köre:

 • név
 • cím
 • adószám (cég vagy vállalkozás esetén)
 • a megvásárolt termékek listája

Videotanfolyam.hu partnerei részére továbbított adatok

Szolgáltató lehetőséget ad harmadik felek számára a videotanfolyam.hu webáruházában történő megjelenésre. A közzétett termékek bárki által megrendelhetők és a megrendelés adatai az adott partnernek továbbításra kerülnek.

A továbított adatok köre:

 • név
 • cím
 • telefonszám
 • adószám (cég vagy vállalkozás esetén)
 • a megvásárolt termékek listája

Adatok törlése, módosítása

Szolgáltató a szükségtelenné vált adatokat törli. Az adatok törlése és módosítása kérhető videotanfolyam.hu látogatói, vásárlói, regisztrált felhasználói által is. Ez alól kivételt képeznek a Szolgáltató által továbbított adatok, azok felett Szolgáltatónak nincs felügyelete. Az adatok törlése, módosítása kérhető szolgáltató bármely elérhetőségén: videotanfolyam.hu/kapcsolat

Szolgáltató által tárolt összes adat törlése kérhető.

A vásárlások során tárolt adatok törlésére is van mód, azonban ezzel a törlést kérő vásárló elveszti a garanciára való jogát, ha a Szolgáltató által kiállított számlával nem tudja igazolni a vásárlás tényét.

Adathordozhatósághoz való jog

Videotanfolyam.hu weboldal látogatója, vásárlója, regisztrált felhasználója kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat egyszerűen olvasható formában megkapja (pl. pdf). Valamint jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.

Külső szolgáltatók adatfelvétele a weboldalon

A videotanfolyam.hu weboldal html kódja a Szolgáltatól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz.

A videotanfolyam.hu az alábbi külső szolgáltatásakat veszi igénybe:

OneSignal

Videotanfolyam.hu a OneSignal szolgáltatását push üzenetek továbbítására használja. A szolgáltatás elérhető a következő weboldalon: https://onesignal.com.

A OneSignal szolgáltatás a videotanfolyam.hu weboldal látogatóiról az alábbi adatokat gyűjti be, illetve tárolja cookie formájában:

 • Az SDK-t végrehajtó weboldalak és az ezekkel kapcsolatos látogatások (például a munkamenet időtartama, az időbélyegző, a hivatkozó URL-ek)
 • Milyen értesítéseket küldött egy végfelhasználónak
 • Információk a végfelhasználói műveletekről, az alkalmazásokkal és weboldalakkal kapcsolatos interakciókról
 • IP cím, ahonnan földrajzi elhelyezkedés származhat, valamint a rendszer konfigurációs adatai
 • Információ a végfelhasználó böngészőjéről, például a böngésző nyelvi típusáról és az operációs rendszer verziójáról (például Android, iOS); hálózati szolgáltató; nyelvi beállítás; időzóna
 • Egyedi cookie-azonosító, amely egyedileg azonosíthatja a végfelhasználót (például azonosító vagy névtelen formában). Ezek a cookie-k társíthatók más információkkal, például az adatszegmensekkel, amelyeket a 3. szakaszban ismertetünk.
A onesignal.com adatvédelmi irányelvei elérhetők a következő címen: https://onesignal.com/privacy_policy

Google Analytics

Videotanfolyam.hu a Google Analytics szolgáltatását látogatói statisztikák készítésére használja. A szolgáltatás elérhető a következő weboldalon: https://analytics.google.com/analytics/web/.

A Google Analytics szolgáltatás által gyűjtött adatokat a Google kezeli, személyes adatokat nem tartalmaznak.

A Google adatvédelmi irányelvei elérhetők a következő címen: https://policies.google.com/privacy

Facebook

Videotanfolyam.hu a Facebook (https://www.facebook.com/) szolgáltatásai közül az alábbiakat használja:
 • like gomb
 • megosztás
 • hozzászólás
Ezen szolgáltatások használata önkéntes és csak a Facebook-ra történő bejelentkezés után lehetséges.

A Facebook által gyűjtött adatok és adatvédelmi irányelvek elérhetők a következő címen: https://www.facebook.com/privacy/explanation https://onesignal.com.

Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).

A Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Hogyan kezeli Szolgáltató a tárolt adatokhoz történő illetéktelen hozzáféréseket?

Szolgáltató kijelenti, hogy az olyan események esetén, amely az ügyfelek, látogatók adatainak elvesztésével, ellopásával vagy veszélybe kerülésével jár, az érintetteket emailben értesíti legkésőbb 48 órával miután erről tudomást szerzett. Az esetet az adatvédelmi hatóságnak is jelenti és a szükséges javításokat, egyéb lépéseket megteszi a hasonló események jövőbeli elkerülése érdekében.

Rövidített, érthetőbb kivonat a fentiekről

Használ a videotanfolyam.hu cookie-kat, vagyis sütiket?

Igen.

Milyen adatokat tárol a felhasználóiról a videotanfolyam.hu?

Ez az igénybevett szolgáltatásoktól függ, lehet: felhasználónév, email cím, jelszó, telefonszám, adószám, lakcím.

Fentebb részlesen olvasható.

Milyen külső szolgáltatásokat használ a videotanfolyam.hu?

Google Analytics, OneSignal, Facebook. Ezen szolgáltatások részére nem történik felhasználói adatok továbbítása (mint pl. email cím), viszont névtelen formában adatokat gyűjthetnek. Fentebb ez részlesen olvasható.

Személyes adatok (pl. email cím, lakcím, telefonszám) átadásra kerülnek bárkinek?

Kizárólag négy esetben történhet adatok átadása másoknak:

Vásárlás során a szamlazz.hu-nak része, számlák készítése miatt.
Vásárlás során a szállítást végzőknek: Magyar Posta, DPD
Partner oktató anyagok vásárlása esetén Szolgáltató partnereinek.
Hatósági megkeresés esetén.

Fentebb ez részlesen olvasható.

Kérhető az adatok törlése, módosítása?

Igen, bármely elérhetőségen: videotanfolyam.hu/kapcsolat

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Visionray Bt.
Cím: 8100 Várpalota, Szabolcska utca 65. 3. em. 11.
Telefon: 0670-280-3003
E-mail: info@videotanfolyam.hu
Cégjegyzékszám: 19-06-501142
Adószám: 27237843-3-19
Képviselő: Máté István

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintetttájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamintkérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.

A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri,az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Szolgáltató - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu

Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-66258/2013.

Jelen dokumentum utolsó módosítása: 2018.05.23